โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลักษณะที่ตั้งโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..