โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

          ๑.๑  ข้อมูลทั่วไป

                 โรงเรียน แสงอร่ามพิทยาคม  ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๐  โทร  ๐๔๒-๒๓๖๒๒๙  โทรสาร-

e-mail:saengaramschool@yahoo.com  website  www.school.obec.go.th./saengaram

เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่    ถึง   ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่    เนื้อที่  ๓๔  ไร่    งาน  ๓๗  ตารางวา  เขตบริการ  บ้านกุดหมากไฟ  บ้านหนองแสง  บ้านแสงอร่าม  บ้านโนนสว่าง       

บ้านหนองแวงจุมพล  บ้านโคกล่าม  บ้านหนองแวงพัฒนา  บ้านโนนโพธิ์ บ้านหนองแวงศรีวิลัย

บ้านกุดนำใส และบ้านหนองแวงสีชมพู

          ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม  ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  โดยมอบหมายให้  นายบุริมพจน์  ตุงคะสมิต  เป็นผู้ประสานงานสาขา  มีนักเรียนจำนวน  ๔๐  คน  อาศัยอาคารโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองวัวซอ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

      วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๓๔  ย้ายที่เรียนไปเรียนที่โรงทานวัดอุดมศิลป์  บ้านหนองแวงจุมพล

      วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๓๔  สภาตำบลกุดหมากไฟ  นำโดยกำนันขาล  วังพิบูลย์  มีมติมอบ

ที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกล่ามและบ้านหนองแสง  จำนวน  ๓๔  ไร่   งาน  ๓๗  ตารางวาเป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน  และได้จัดทำอาคารชั่วคราว    หลัง    ห้องเรียน  เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน 

วันที่    พฤษภาคม  ๒๕๓๕  ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารชั่วคราว

วันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม เป็นเอกเทศ

วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๓๗  สามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งนายอนันต์  จันทศิลป์    

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม

วันที่    กรกฎาคม  ๒๕๓๗  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสานิตย์  พิมพ์ปัจฉิม     

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม

วันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสานิตย์  พิมพ์ปัจฉิม                 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม

วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๓  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสานิตย์  พิมพ์ปัจฉิม                

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม             

วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ -๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  นายคำเขื่อน อิ่มใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม        
ปัจจุบัน 1พฤศจิกายน ๒๕๕๗     นายอดุลย์ สุปัญญา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม