โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกบัว  หมายถึง คุณธรรม
ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรู้ ความสว่าง
๑๐ แฉก หมายถึง จำนวนหมู่บ้านตำบลกุดหมากไฟปีที่ตั้งโรงเรียน
ปรัชญา โรงเรียน
"ปัญญา วธ เนน เสยโย"
หมายถึง ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์
 
 
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำประชาธิปไตย
สีประจำโรงเรียน เทา - เหลือง
 เทา - เหลือง
 
เทา         หมายถึง        มันสมอง  ความรู้  ความฉลาด
เหลือง     หมายถึง        คุณธรรม  จริยธรรม
ตราประจำโรงเรียนโรงเรียน
ดอกบัวคู่ดวงอาทิตย์  ๑๐ แฉก