โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม  ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 พัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชน  สู่ความเป็นสากล