โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1.ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จัดระบบดูแลช้วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณธรรม
  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เป็นครูมืออาชีพ
6.ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการวิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษา
   ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
   โปร่งใสและเป็นธรรม
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน   
   และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
9. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการศึกษา
   ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม