โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2555
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ระดับชั้น

ห้อง

นักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑๕

๑๙

๓๔

มัธยมศึกษาปีที่ 

๓๒

๒๐

๕๒

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑๖

๒๐

๓๖

รวมช่วงชั้นที่ ๓

๖๓

๕๙

๑๒๒

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑๓

๑๗

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑๐

๑๖

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑๕

๒๔

รวมช่วงชั้นที่ ๔

๒๓

๒๔

๕๗

รวมทั้งสิ้น

๘๖

๑๙๓

๑๗๙

ข้อมูลนักเรียน2561