โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ สุปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเขื่อน อิ่มใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสานิต พิมพ์ปัจฉิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534 - 2549