โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวดี โภคาพานิชย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย