โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิชรจน์ ผาดำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปิยนุช สนั่นไทย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0