โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธัญญรัตน์ ทาตะรัตน์
ครู คศ.1

นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์พรมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายกิตตินันท์ ถีสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0