โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการศึกษา

นายไพบูลย์ บรรเทา
ช่างไฟฟ้า ช.4

นายสาคร ภูมิประหมัน
ช่างปูน ช.2

นางสาวศิริภา เพชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ