โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุปราณี บุญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา แก่นศักดิ์ศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0