โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูเจน ศรีพุทธา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกี ศิลารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวดี โภคาพานิชย์
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ จำปามูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองกรชุมชน
ตัวแทนจาก : บ้านกุดน้ำใส เทศบาลกุดหมากไฟ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวไลย์ พลดร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : บ้านหนองแสง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรภา ชัยแสนฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : บ้านโคกล่าม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ไพโรจน์ สุทธสโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ตัวแทนจาก : วัดแสงอร่ามบรรพต
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพวง เทพมณี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : บ้านหนองแวงศรีชมพู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ สุปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
เบอร์โทร :